Community Diabetes Workshop

Research and Education Centre, Kogarah (Ground Floor) 4 - 10 South Street , Kogarah

सामुदायिक मधुमेह कार्यक्रम (Community Diabetes Program) - नेपाली

यो कार्यशाला तपाईंलाई स्वस्थकर रहनको लागि हो र यसले तपाईंको आफैलाई हेर्ने आत्मविश्वासलाई  वृद्धि गर्नेछ। सानो जीवनशैलीमा हुने परिवर्तनहरूले तपाईंको स्वास्थ्यमा  

ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ र मधुमेहका के ही जटिलताहरूलाई हटाउन वा  

रोक्न सक्छ। 

यो कार्यशालाको अवधिमा तपाईंले निम्न विषयहरू बारे सिक्नुहुनेछः • मधुमेह बारे बुझ्ने 

• स्वस्थकर जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने 

• मधुमेह भई जिउने 
 

This workshop will be delivered in NEPALI.

Community Diabetes is all about a healthier you. Small lifestyle changes can lead to big improvements in your health, and prevent of delay some complications of diabetes.

During this workshop you will learn about:

  • Understanding diabetes
  • Making healthy lifestyle changes
  • Living with diabetes

For people at risk of, or living with type 2 diabetes (non-insulin requiring).

CLICK HERE TO REGISTER ONLINE

This program is funded by Central and Eastern Sydney PHN and delivered by Diabetes NSW & ACT.

Event Details

Type 2, Pre-diabetes Monday, 8 March 2021 09:30 AM - 12:30 PM FREE

Research and Education Centre, Kogarah (Ground Floor) 4 - 10 South Street, Kogarah 2217 Google Maps

Join our community of over 45,000 people living with diabetes